Evacueren of ontruimen.

Het voorbereiden op noodsituaties met BHV en EHBO getraind personeel is essentieel binnen de bedrijfshulpverlening. Bij noodsituaties is het vaak nodig om een bedrijf of pand te ontruimen.  De term evacuatie wordt vooral gebruikt door overheden en heeft betrekking op het verwijderen van groepen mensen uit gevaarlijke gebieden. Dit kan bij een dreigende overstroming of bij het vinden van een oude vliegtuigbom zijn. Een succesvolle ontruiming verloopt veilig en efficiënt. Hiervoor moet de procedure wel goed voorbereid, getest en regelmatig geoefend worden. Zo weten werknemers wat ze moeten doen in geval van een calamiteit en kunnen bezoekers, klanten of patiënten duidelijke instructies krijgen om veilig een gebouw of terrein te verlaten.

Ontruimingsoefening Verplicht, Ontruimen Checklist, naar de nooduitgang, DLS Veiligheids Trainingen

Het Ontruimingsplan.

Een succesvolle ontruiming valt of staat met een goed ontruimingsplan. Dit is niet altijd verplicht, maar als jouw bedrijf over een brandalarminstallatie moet beschikken, moet een ontruimingsplan in ieder geval worden opgesteld. Hierin staan dingen als:

 • Hoe verloopt de alarmering?
 • Hoe is de bedrijfshulpverlening georganiseerd?
 • Plattegronden met nooduitgangen, vluchtroutes en brandblussers
 • Taken van de BHV’ers

Geen plan zonder oefening – het is wijs om regelmatig het ontruimingsplan te oefenen met alle betrokkenen. Veranderingen in de situatie (zoals inrichting van een kantoor of plaatsing van brandblussers) en benodigde aanpassingen kom je dan ook tegen. Wist je dat wij hier een perfecte cursus voor aanbieden? Kijk hier voor aanvullende informatie.

Taken van BHV’ers bij een ontruiming.

Tijdens een daadwerkelijke ontruiming spelen BHV’ers een cruciale rol: ze zijn op de hoogte van het ontruimingsplan en hebben dit regelmatig geoefend. Ook hebben zij taken als het veilig begeleiden van mensen uit een gebouw en het controleren of iedereen aanwezig is op de verzamelplekken. De BHV’ers kennen het gebouw goed en weten bijvoorbeeld waar alle nooduitgangen zijn. Ze zijn tijdens een ontruiming herkenbaar zodat mensen hun instructies opvolgen. Daarnaast communiceren zij met andere BHV’ers via portofoons en zijn ze de enigen die na een ontruiming het sein ‘veilig’ kunnen geven, al dan niet in samenspraak met hulpdiensten.

Hoeveel BHV’ers zijn er nodig?

Dit is voor ieder bedrijf verschillend. Het hangt bijvoorbeeld af van de fysieke grootte van het bedrijf en het aantal werknemers en bezoekers dat aanwezig kan zijn. Een kantoorpand zal minder BHV’ers nodig hebben dan een fabriek met ploegendiensten. Om factoren als ziekte en verlof te ondervangen zullen meer BHV’ers opgeleid moeten zijn dan je minimaal op ieder moment in het pand moet hebben. Op plekken als ziekenhuizen en verzorgingstehuizen zullen veel patiënten en bewoners waarschijnlijk niet op eigen kracht een gebouw kunnen verlaten. In deze gevallen zijn er aanzienlijk meer BHV’ers nodig om een ontruiming veilig en efficiënt te laten verlopen. Het aantal aanwezige BHV’ers dient te worden opgenomen in de verplichte risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Wij helpen je graag bij het bepalen van het aantal BHV’ers dat opgeleid moet worden in jouw specifieke situatie. Kijk bijvoorbeeld hier voor meer informatie en advies over dit onderwerp.

Verschil tussen BHV en EHBO

Wanneer kies je voor een cursus EHBO en wanneer voor een cursus BHV? Deze functies lijken op elkaar, maar de verschillen zitten hem vooral in de omgevingssituatie en de taken. Zo kan een BHV’er eerste hulp verlenen, begeleiden bij de ontruiming, en een beginnende brand bestrijden. Een EHBO’er heeft deze laatste twee taken niet, maar is uitgebreider getraind om eerste hulp te verlenen, ook bij ongelukken die thuis of in het openbaar kunnen voorkomen. Zijn BHV en EHBO verplicht? De wet spreekt enkel over de aanwezigheid van BHV’ers binnen bedrijven, niet van EHBO’ers. Kijk bijvoorbeeld ook eens bij de Nederlandse Arbeidsinspectie  voor meer over dit onderwerp. 

Meer weten?

Afhankelijk van de situatie in jouw bedrijf, kan het de moeite waard zijn om BHV’ers ook voor EHBO op te leiden, en andersom.  Zo kun je je nog beter voorbereiden op noodsituaties met BHV en EHBO. Wil je meer weten over deze beide cursussen, of advies over het aantal BHV’ers in jouw bedrijf, neem dan via onderstaand knop contact met ons op.

Voor wie is de cursus?

Onze opleiding gevaarlijke stoffen (ook wel cursus chemische veiligheid genoemd) is bedoeld voor mensen die dagelijks werken met gevaarlijke stoffen, maar daar geen verplichte opleiding voor nodig hebben.  Dit kan bijvoorbeeld in een laboratorium zijn, een technische werkplaats, of in de landbouw. De cursus duurt één dag, en kan in Hengelo of bij u op locatie. Tijdens de cursus krijg je antwoord op vragen als: wat voor beschermingsmiddelen moet ik gebruiken, hoe kan ik gevaarlijke stoffen identificeren, wat is ADR, GHS, en SDS?

voorbeeld ri&e, ri&e risico inventarisatie en evaluatie

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen kunnen werknemers in veel situaties tegenkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schoonmaakbranche, bouwnijverheid, industrie, landbouw, gezondheidszorg. Ruwweg komen er drie categorieën voor:

 • Fysiek gevaarlijk: stoffen die bijvoorbeeld brandbaar of explosief zijn, of gas onder druk.
 • Gezondheidsgevaarlijk: stoffen die bijvoorbeeld irriterend, kankerverwekkend of giftig zijn.
 • Milieugevaarlijk: gevaarlijk voor het watermilieu op de lange termijn.

De werkelijke risico’s hangen af van het type stof en de hoeveelheid. Gezondheidsklachten en gevolgen voor het milieu kunnen meteen optreden, maar ook pas na een lange tijd.

GHS en CLP

GHS staat voor Globally Harmonized System. Dit is een initiatief van de Verenigde Naties om afspraken te maken over de informatie met betrekking tot gevaarlijke stoffen. GHS geeft criteria aan voor de etiketten op chemische stoffen en mengels en werd in 2003 aangenomen. Het doel was om de communicatie rondom gevaren en risico’s van gevaarlijke stoffen eenduidig te maken en zo de veiligheid en gezondheid van mensen en het milieu te verbeteren. Als gevolg van het GHS ontstaat er minder verwarring tijdens het werken met gevaarlijke stoffen door het gebruik van uniforme symbolen. Ook zijn de classificatie-eisen van gevaarlijke stoffen en mengsels  internationaal gelijkgetrokken. In de EU is het GHS ingevoerd onder de naam CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), waardoor je regelmatig de combinatie EU-GHS/CLP ziet.

ADR Gevaarlijke stoffen

Het ADR is een verdrag van de Verenigde Naties uit 1957, tussen 54 lidstaten, over hoe gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd moeten worden. ADR staat voor het Franse ‘Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par Route’. Kort gezegd staat hierin waar het vervoermiddel aan moet voldoen, en de afgesproken labels en markeringen per categorie. In de gevaarlijke stoffen ADR staan ook classificaties voor lange tunnels in Europa, inclusief markeringen die gebruikt moeten worden. Zo kunnen er bijvoorbeeld categorieën gevaarlijke stoffen zijn die, door een verhoogd risico, niet door bepaalde categorieën tunnels mogen. Het behalen van een ADR-certificaat is verplicht voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren. Kijk hier voor meer informatie over deze uitgebreidere cursus ADR gevaarlijke stoffen.

SDS lezen

SDS staat voor Safety Data Sheet. Vroeger konden fabrikanten op hun producten zetten wat ze wilden. Sinds 1991 is dit in de EU niet meer mogelijk, en moeten fabrikanten van gevaarlijke chemicaliën en mengsels verplichte informatie in een informatieblad vermelden. Hierop staan belangrijke kenmerken en informatie over de stoffen, zoals bijvoorbeeld de naam, kenmerken en welke persoonlijke beschermingsmiddelen je moet gebruiken als je ermee werkt. Soms moet je zelf de leverancier bellen en vragen om dit informatieblad, aangezien het niet altijd wordt bijgesloten. Iedere leverancier is verplicht jou het veiligheidsinformatieblad te verstrekken.

Cursus Gevaarlijk Stoffen

Als jij, of je werknemers tijdens het dagelijks werk regelmatig met gevaarlijke stoffen werkt, is het wellicht goed om onze  Cursus Gevaarlijke Stoffen te volgen. Dit vergroot het bewustzijn binnen je bedrijf en verkleind de kans op ongevallen. Ook biedt het je inzichten om bijvoorbeeld meer in PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) te investeren. Voor meer informatie, klik meteen hieronder voor meer informatie over de mogelijkheden.

Wie moet een RI&E laten opstellen?

Sinds 1994 is voor alle bedrijven vanaf 1FTE een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) verplicht. Alleen voor bedrijven waar door werknemers samen minder dan 40 uur per week wordt gewerkt, geldt er een vrijstelling. Deze bedrijven volstaan met een gezondheidschecklist als vervanger. Een RI&E is een lijst waarmee je een overzicht maakt van wat belangrijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen jouw organisatie zijn. Arbeidsongevallen in het verleden moeten ook in de RI&E vermeld staan. Ten slotte wordt er een Plan van Aanpak opgesteld, waar in staat hoe de risico’s verkleind of weggenomen worden. Hier staat ook binnen welke termijn maatregelen zullen worden voltooid en wie daar verantwoordelijk voor is.

voorbeeld ri&e, ri&e risico inventarisatie en evaluatie

Wie mag een RI&E opstellen?

Een RI&E is niet een statisch document; het beweegt mee met de groei van je organisatie en daarbij veranderende taken en werkomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een nieuwe productielijn met nieuwe apparatuur. De RI&E moet daarom altijd actueel en compleet zijn. Binnen een bedrijf kan een preventiemedewerker of een MVK (middelbaar veiligheidskundige) helpen bij het opstellen en bijwerken van een RI&E. Wij kunnen je ook adviseren en assisteren bij het opstellen van een RI&E. Klik hieronder voor een afspraak en de mogelijkheden voor jouw bedrijf. De inventarisatie moet getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst, indien een bedrijf meer dan 25 werknemers heeft. De arbodienst kan advies geven met betrekking tot het Plan van Aanpak. Bij het Steunpunt RI&E kun je met behulp van een routeplanner de meest recente informatie en richtlijnen vinden, rechtstreeks van de overheid.

RI&E Voorbeeld.

Wat er in de RI&E staat, hangt af van de aard van de werkzaamheden en het soort wrkplek van jouw bedrijf. Er kunnen de volgende onderwerpen in staan:

 • Wie zijn de BHV’ers (bedrijfshulpverleners)?
 • Hoe zien de werkplekken eruit, qua fysieke belasting en werkhouding?
 • Welke voorzieningen zijn in geval van calamiteiten, zoals brandblussers, branddekens, noodverlichting en nooduitgangen?
 • Hoe wordt er omgegaan met gevaarlijke stoffen, persoonlijke beschermingsmiddelen  en voorschriften met betrekking tot werkkleding?
 • Details over rusttijden, werkdruk en overwerk voorschriften.
 • Onderhoud aan liften en roltrappen
 • Ongewenst gedrag.

Is een RI&E toetsing verplicht?

De toetsing door een gecertificeerde deskundige is niet voor iedereen verplicht. Het hangt af van de grootte van je organisatie en het soort RI&E dat je gebruikt. Het is verstandig om snel werk te maken van een RI&E, als je deze nog niet hebt voor je bedrijf. Je zorgt hiermee voor een veiliger werkomgeving en werknemers blijven gezonder en productiever. Als je bij een controle door de Arbeidsinspectie geen geldige RI&E kunt laten zien, loopt je het risico op een waarschuwing of zelfs een boete. De hoogte van deze boete hangt af van de grootte van je bedrijf, maar kan oplopen tot € 4.500.

Branche RI&E.

Er zijn tegenwoordig brancheorganisaties die een eigen RI&E ontwikkelen. Zij weten namelijk al goed wat voor werkzaamheden en gezondheidsrisico’s er in hun branche voor kunnen komen. Dit heeft voordelen voor ondernemers! Door een eigen RI&E te ontwikkelen, maken de brancheorganisaties het voor bedrijven in de branche makkelijker en goedkoper, om een RI&E op te stellen. Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers die zo’n branche RI&E opstellen, is er zelfs geen toetsing verplicht.

De voordelen.

Een RI&E is niet alleen bijna altijd verplicht, het biedt ook direct voordelen voor je bedrijf. Hieronder staan er een paar op een rij:

 • Je bent beter voorbereid en geïnformeerd over de aard en risico’s van het werk en de werkplek.
 • Medewerkers zijn meer risicobewust, wat helpt bij het voorkomen van ongevallen en ziekteverzuim.
 • Personeel is positiever, wat zich uit in lager verloop en hogere productiviteit.
 • Het imago van je bedrijf wordt positiever, aangezien je de zaken netjes op een rijtje hebt, en je je actief bezig houdt met de veiligheid en gezondheid van je personeel.
 • Door verhoogd bewustzijn, verklein je de kans op schadeclaims en boetes.

Wij geven graag advies over de RI&E, of  kunnen deze voor je opstellen. Neem hieronder contact met ons op voor meer informatie.

Agressie of hospitality?

Kies je nou voor een agressietraining of hospitality training? Het kan soms dicht bij elkaar liggen – eerst weet je een klant gastvrij te ontvangen, en een paar minuten later op een effectieve manier te kalmeren, omdat hij of zij zich onbeschoft en agressief opstelt. Deze situatie kan op veel werkplekken gebeuren: in een ziekenhuis, een pretpark, of in een café. Je kunt natuurlijk ook met agressie onder collega’s te maken krijgen. Het is goed om je op dit soort situaties voor te bereiden door middel van een training die bij jou of je personeel past.

agressietraining, training hospitality in de zorg

Grensoverschrijdend gedrag.

Het is de laatste jaren steeds vaker in het nieuws: grensoverschrijdend gedrag. Dat het vaker gemeld wordt en in het nieuws komt, wil niet zeggen dat het ook vaker voorkomt. Het kan ook betekenen dat slachtoffers zich weerbaarder kunnen opstellen en het vaker melden. Het is een positieve ontwikkeling dat er meer aandacht is voor het voorkomen en aanpakken van gedrag als intimidatie. Het helpt om weerbaarder te worden tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan sexueel misbruik zijn, maar ook pesten, (cyber)stalking of andere vormen van ontoelaatbaar gedrag op de werkvloer.

Wij kunnen onze agressietraining of hospitality training in Hengelo en Enschede aanpassen voor de situaties waar jij (of je medewerkers) in terecht kunnen komen, om ze meer bewust en weerbaarder tegen dit soort gedrag te maken. Geïnteresseerd naar de mogelijkheden? Neem hieronder meteen even contact met ons op.

Hospitality training in de zorg

Professionele hospitality (of gastvrijheid) kom je tegenwoordig op veel plekken tegen. Dit geldt al lang niet meer voor alleen de horeca, maar bijvoorbeeld ook op een vliegveld en in het openbaar vervoer en in de zorg. Het maakt dat klanten zich er welkom en op hun gemak voelen. En hoewel je bijvoorbeeld liever niet in een ziekenhuis komt, is het wel fijn als je op een gastvrije manier wordt ontvangen en behandeld door zorg- en servicemedewerkers. Je voelt je dan welkom en op je gemak. Misschien voelt het vanzelfsprekend, maar kan het goed zijn om een hospitality training te volgen. Al is het alleen maar om je je in de positie van klanten, gasten, of patiënten te kunnen verplaatsen. Dit kan de samenwerking veel prettiger en efficiënter maken.

Agressietraining in de praktijk

Onbehoorlijk gedrag en agressie komen helaas voor in het bedrijfsleven. Bij een agressietraining denk je misschien aan een portier of ander personeel in de horeca, maar dit gedrag komt ook voor in het openbaar vervoer en in de zorg. Als je dagelijks te maken hebt met klanten of gasten, gaat het weleens mis. Een klacht die uit de hand loopt, irritaties, of gewoon onbeschoft gedrag. In de horeca kan er drank in het spel zijn, waardoor agressie wellicht eerder optreedt. Maar er zijn ook vormen van agressie die zich afspelen tussen werknemers op de werkvloer. Denk daarbij aan conflicten, pesten of intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Door onze agressietraining te volgen kun je leren agressieve klanten tot rust te manen, collega’s aan te spreken en conflicten op een positieve manier op te lossen.

Eendaags training hospitality.

Onze eendaagse training hospitality is gericht op medewerkers in de horeca- en service-industrie. Het doel is het ontwikkelen van vaardigheden om de gastvrijheid en klantenservice te verbeteren, zodat klanten of gasten zich welkom en gastvrij behandeld  voelen. De precieze invulling van de cursus kunt u zelf aanpassen, maar onderwerpen die ondere andere aan bod komen zijn:

 • Het belang van gastvrijheid
 • Communicatievaardigheden
 • Omgaan met klachten
 • Persoonlijke presentatie
 • Upselling en cross-selling.

Geïnteresseerd? Schrijf je hieronder meteen in.

Eendaagse agressietraining.

Onze eendaagse agressietraining is gericht om cursisten gevoelens van woede en agressie te helpen beheersen en begrijpen. Hierbij wordt je bewust gemaakt van agressief gedrag en de onderliggende oorzaken ervan, zowel bij jezelf als bij anderen. Ook worden er effectieve manieren besproken om agressie te verminderen en conflicten positief op te lossen. Bij deze cursus is het mogelijk om de onderwerpen die aan bod komen aan te passen aan uw specifieke bedrijfstak, maar een paar van de onderwerpen die in ieder geval aan bod komen zijn:

 • Herkennen van agressie
 • Zelfbeheersing
 • Stressmanagement
 • Omgaan met conflicten
 • Gevolgen van agressief gedrag.

Geïnteresseerd? Schrijf je hieronder meteen in.

Wil je meer weten over onze agressietraining of hospitality training? Of over onze andere cursussen op het gebied van veiligheid op de werkvloer? Neem dan via onderstaande knop contact met ons op.

 

VCA certificatie uitgelegd.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Dit is een privaat initiatief, zonder verplichting vanuit de overheid, maar inmiddels helemaal ingeburgerd. Zonder diploma kom je maar lastig aan het werk in bijvoorbeeld de bouw. Als werknemer kun je verschillende VCA diploma’s halen, waarvan het  VCA Basis diploma veruit het bekendste is. Maar ook voor organisaties bestaat er een VCA certificatie.  Als je met succes een van deze cursussen afsluit, laat je zien dat je weet waar je op moet letten als het gaat om veiligheid en gezondheidsrisico’s op de werkvloer. Zo voorkom je gevaarlijke situaties en ongelukken voor jou en je collega’s. De cursussen behandelen regelgeving, maar gaan ook in op veel voorkomende risico’s en persoonlijke beschermingsmiddelen.

VCA VOL

Als je als leidinggevende aan de slag wilt, is de VCA-VOL cursus meer iets voor jou. Het verschil tussen deze cursus en de VCA Basis opleiding zit hem daarom vooral in de doelgroep voor wie deze bedoeld is. De inhoud van de cursus is namelijk nagenoeg gelijk. Tijdens de VCA cursus VOL (VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) leer je om deze kennis toe te passen in de aansturing van je personeel, om zo veilig werkgedrag te stimuleren.

Je kunt bij ons zowel je VCA Basis als VCA-VOL diploma in één dag halen, inclusief training en examen. Schrijf je dus nu meteen in voor de eerstvolgende cursusdag.

VCA certificatie verklaard: van basis tot leidinggevende cursussen, uitleg veiligheid in magazijn

VIL-VCU

 

De laatste variant van onze VCA cursussen in Hengelo is de VIL-VCU cursus. VIL VCU staat voor Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden en Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Uitzendbureaus. Kort gezegd is deze cursus voor intercedenten en leidinggevenden die werkzaam zijn binnen een uitzend- of detacheringsbureau, dat personeel levert voor werk in risicovolle werkomgevingen.

 

Hoe ziet de VCA cursus eruit?

 

DLS Trainingen biedt de optie om alleen het VCA examen af te leggen. Je kunt ook een eendaagse cursus volgen, inclusief examen. Met de laatste optie komen alle onderwerpen van belang voor het examen voorbij, tijdens een dag van 08:30 – 15:30 uur. Professionele trainers stomen je zo klaar voor het examen. Bij deze optie kun je dus alles wat je gedurende de dag hebt geleerd, meteen toepassen in het examen.

 

Alle onderwerpen op een rij

In zowel de VCA-VOL als VCA Basis cursussen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wetgeving en voorschriften op basis van de meest recente ARBO Wetgeving
 • Herkennen van gevaarlijke werksituaties
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Brand- en explosiepreventie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Werken met machines
 • Milieu

VCA certificatie voor bedrijven

Voor organisaties bestaan er ook de optie voor VCA certificatie. . Zo laat je huidige en potentiële opdrachtgevers namelijk zien dat je veiligheid en risico’s op de werkvloer serieus neemt. Daarnaast voldoe je ook aan de Europees gestelde eisen en landelijke VCA regels. Je maakt de werkomgeving van je personeel natuurlijk ook veiliger! Afhankelijk van de situatie en grootte van de organisatie, kan een VCA 1 ster of VAC 2 ster worden uitgegeven. Voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan petrochemische installaties bestaat er de VCA Petrochemie. Deze is gelijk aan VCA**, maar met verplichte aanvullende vragen over petrochemie.

VCA 1 ster (of VCA*)

Deze certificering is bedoeld voor onderaannemers in organisaties met minder dan 35 medewerkers. VCA 1 ster is gericht op het beheersen van veiligheidsrisico’s op de werkvloer, waar het gaat om veiligheid, gezondheid en milieu.

VCA 2 ster (of VCA**)

Deze certificering is bedoeld voor hoofdaannemers met meer dan 35 medewerkers in dienst. Deze organisaties voeren complexe en risicovolle werkzaamheden uit. VCA 2 ster kijkt niet alleen naar de uitvoering, maar hier gaat het ook om beleid en verbetermanagement, waar het gaat om veiligheid, gezondheid en milieu.

Ben je geïnteresseerd in het halen van een van de bovenstaande VCA diploma’s, of wil je graag dat je personeel deze cursus doet? Wij bieden VCA cursussen in Enschede en Almelo tegen voordelige tarieven. Zo kan je één dag je VCA diploma halen, onder begeleiding van een professioneel trainer. Neem meteen contact met ons op voor de eerstvolgende cursusdagen.

Wat is een Code 95?

Met de term Code 95 wordt verwezen naar een speciale code die aan een groot rijbewijs wordt toegevoegd. Dit gebeurt na het succesvol afleggen van een vakbekwaamheid cursus voor professionele chauffeurs. Elke vijf jaar moet je je inschrijven voor een code 95 nascholing. Deze Europese richtlijn is in Nederland geïntroduceerd in 2009.

Het doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid, het terugdringen van ongevallen en de uitstoot van CO2 verminderen. Over het algemeen is het zo dat chauffeurs die een vakbekwaamheid cursus volgen, beter presteren. Dan moet deze cursus wel zo goed mogelijk aansluiten bij hun dagelijkse werkzaamheden.

code 95 vrachtwagen

Hoe krijg ik Code 95 op mijn rijbewijs?

Beroepschauffeurs moeten altijd over een code 95 op hun rijbewijs beschikken. Zonder deze kwalificatie mag je professioneel geen vrachtwagen besturen of personen vervoeren. Via het CBR haal je de vakbekwaamheid code 95. Na het met succes afronden registreert het CBR je geschiktheid, rijvaardigheid en bewijs van vakbekwaamheid in het rijbewijsregister.

Als je je rijbewijs uiteindelijk ontvangt, zal de code 95 achter de voor jou betreffende categorie te zien zijn. De geldigheid is altijd vijf jaar en volgens Europese regelgeving ben je verplicht iedere vijf jaar een nascholing te doen om de code met vijf jaar te verlengen. Ben je geïnteresseerd in onze Nascholingscursus Code 95? Klik hieronder voor meer informatie.

Waar bestaat de nascholing uit?

De verplichte 5-jaarlijkse nascholing code 95 moet aan de volgende punten voldoen:

 • 35 uur nascholing. De onderwerpen die in deze uren voorbij komen zijn afhankelijk van jouw specifieke situatie.
 • Van deze 35 uur moet minimaal één dag (7 uur) uit een praktijktraining bestaan.
 • Is de nascholing meer dan vijf jaar geleden voor het laatst gevolgd? Dan verliest de code 95 de geldigheid en is het voor de chauffeur verboden om beroepsmatig te rijden.
 • De nascholing moet gevolgd worden bij een CCV erkende opleiding. DLS Trainingen is een opleidingscentrum dat door CCV gecertificeerd is.

Wat heb je aan een C rijbewijs zonder code 95?

Het korte antwoord: (bijna) niets! Beroepschauffeurs beschikken altijd over een code 95. Zonder mag je namelijk niet je beroep uitvoeren. De boetes voor het rijden zonder de code zijn hoog en verzekeringen zullen vaak niet uitkeren als er een ongeluk plaatsvindt. Daarnaast is het belangrijk voor de verkeersveiligheid. In een klein aantal situaties kan je een vrijstelling code 95 krijgen. In welke situaties dit van toepassing is, kun je met behulp van de Regelhulp Code 95 van de Inspectie Leefomgeving en Transport bekijken.

Hoe zat het ook alweer met de vrijstelling voor oudere chauffeurs?

Tot 2020 hoefden chauffeurs, geboren voor 1 juli 1955, geen basiskwalificatie of nascholing te doen. De code 95 werd automatisch toegevoegd aan het C- of D-rijbewijs. Deze regeling is echter in 2020 afgeschaft. Het rijbewijs is daarom niet geldig als deze groep chauffeurs geboren na 1 december 2020 geen nascholing heeft gevolgd.

Wist je dat…

 • Je rijbewijs behouden blijft als de Code 95 vervalt? Je mag niet meer beroepsmatig rijden, maar je houdt je rijbewijs.
 • Je op mijnCBR kunt zien hoeveel nascholingsuren je gevolgd hebt?
 • Je je rijbewijs moet verlengen (‘duplicaat aanvragen’) om na de nascholing Code 95 zichtbaar te maken? Een medische cursus is dan niet nodig. 
 • Je nog steeds een boete kunt krijgen als je de nascholing gevolgd hebt, maar de Code 95 nog niet op het rijbewijs is bijgeschreven?
 • De einddata voor C en D code 95 geldigheid worden gelijkgetrokken bij de eerste verlenging?

Meer weten over deze of een van onze andere cursussen? Neem dan via onderstaande knop contact met ons op.

Voor wie is de Kinder EHBO cursus?

Deze cursus is speciaal bedoeld voor personeel van kinderdagverblijven, BSO locaties, docenten en gastouders. Hij is echter geschikt voor iedereen die veel met kinderen werkt of anderszins omgaat in de directe omgeving. (Nieuwe) ouders zijn ook van harte welkom. De meeste ongelukken met kinderen gebeuren in of rondom het huis. 

EHBO bij kinderen en zuigelingen vraagt soms om een andere aanpak en extra kennis dan bij volwassenen. In deze cursus gaan we bijvoorbeeld in op stoornissen in vitale functies die bij jonge kinderen voor kunnen komen. Ook specifieke gevaren voor zuigelingen komen aan bod.

Meteen kijken wanneer de volgende startdatum is? Klik hieronder voor meer informatie.

Wat zijn de voordelen?

Kinderen zijn vaak onberekenbaar, en de gevaren die dit met zich meebrengt evenzeer. In de meeste gevallen is een pleister plakken of een wond verbinden voldoende. In sommige gevallen moet je echter eerste hulp verlenen. De eerste minuten zijn dan natuurlijk van groot belang. Aangezien de meeste ouders niet weten wat je bijvoorbeeld bij een grote wond moet doen, kan er paniek ontstaan. Het is daarom goed om de meest voorkomende medische situaties bij kinderen en baby’s een keer te hebben behandeld tijdens onze EHBO cursus voor baby’s en kinderen.

Bij EHBO bij kinderen denk je misschien eerst aan een val, een brandwond of andere externe verwondingen. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan een allergische reactie op een bijensteek, of hoe je kunt herkennen of een baby volledig bij bewustzijn is of niet. Het volgen van deze cursus biedt de volgende directe voordelen:

 • Je blijft rustiger als je weet wat je moet doen in bepaalde situaties en krijgt er meer zelfvertrouwen door. 
 • Je weet hoe de verschillende situaties te herkennen en wordt waakzamer om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 • Je kunt hulp verlenen.

Is een cursus kinder EHBO verplicht?

In sommige beroepsgroepen is een EHBO cursus voor baby en kind inmiddels verplicht. De in 2010 aangenomen Wet IKK beschrijft dat er tijdens openingsuren altijd minimaal één volwassene aanwezig moet zijn met een kinder-EHBO-certificaat. In verband met ziekte en vakantie betekent dit dus dat meerdere medewerkers in bezit moeten zijn van een geldig certificaat. Het spreekt voor zich dat het een goed idee is om iedereen in de organisatie de cursus te laten volgen. Zo weet iedereen wat hij of zij moet doen in een noodgeval.

Gelukkig kun je het certificaat in één dag halen en is het twee jaar geldig voordat het vernieuwd moet worden. Het is natuurlijk wel zo dat in noodsituaties altijd professionele hulp ingeschakeld moet worden (dus 112 bellen of een dokter inschakelen). Wat dat betreft gelden dezelfde regels als bij ongevallen met volwassenen.

Typische onderwerpen die aan bod komen.

In onze kinder EHBO cursus worden onder andere de onderstaande situaties behandeld:

 • Reanimatie bij baby’s en kinderen
 • Beoordelen of een kind of baby bij bewustzijn is
 • Wat te doen als een kind iets giftigs heeft gegeten
 • Allergische reacties
 • Wat te doen bij verstikkingen.

Tijdens de cursus wordt ook in het algemeen aandacht besteed aan het beoordelen van situaties met kinderen en baby’s. Door het efficiënt leren herkennen van wat er aan de hand is, kun je sneller en beter hulp verlenen en/of professionele hulp inschakelen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de verschillende EHBO cursussen die wij aanbieden, zowel bij ons Hengelo als op locatie?  Kijk dan hier of neem hieronder contact met ons op.

MVK of HVK?

Als je actief op zoek bent naar een passende MVK opleiding, dan kom je er al snel achter dat er twee verschillende veiligheidskundige opleidingen zijn: Middelbare Veiligheidskunde (MVK) en Hogere Veiligheidskunde (HVK). Kort gezegd zijn de verschillen:

 • Als MVK’er houdt je vooral oog op praktische onderwerpen binnen het bedrijf als het gaat om veiligheid, risico’s en gezondheid. Je bent zichtbaar en aanspreekbaar op de werkvloer. 
 • Een HVK’er geeft meer beleidsmatig advies en stuurt organisaties bijvoorbeeld aan bij het opstellen van meer complexe veiligheidsprocedures.

Ben je nog aan het kijken welke opleiding tot veiligheidskundige het beste bij je past?  Kijk hier voor meer informatie over alle taken van een MVK’er en de verschillen met HVK’ers en preventiemedewerkers.

Wat doet iemand met een MVK diploma op zak?

Een MVK’er geef je organisaties deskundig advies op het gebied van veiligheid op de werkvloer, risico’s en gezondheid. Met de opleiding veiligheidskunde wordt je dus opgeleid tot het beroep Middelbaar Veiligheidskundige. Na het volgen en succesvol afronden van een passende MVK opleiding, kun je je inschrijven in de persoonsregisters van SKO en SVK voor veiligheidskundigen.

Tijdens de opleiding wordt je op de hoogte gebracht van alle wet- en regelgevingen rondom veiligheid op de werkvloer. Denk daarbij ook aan arbeidshygiënische, organisatorische en veiligheidskundige factoren en maatregelen. Na het afronden van de opleiding kun je je een echte veiligheidsexpert noemen.

Certificering

Als je een opleiding kiest, wil je natuurlijk zeker weten dat de opleiding gecertificeerd is en je MVK diploma erkend wordt. Zo weet je zeker dat alle belangrijke onderwerpen aan bod komen en je met de juiste kennis en vaardigheden aan de slag kan als veiligheidskundige. Onze MVK opleiding is Hobéon SKO gecertificeerd en wordt regelmatig getoetst. Zo ben je verzekerd van de hoge kwaliteit van de opleiding en waar voor je geld.

vca vol cursus

Zaken om rekening mee te houden.

Toelatingseisen | Om toegang te krijgen tot de opleiding middelbare veiligheidskunde, heb je minimaal aantoonbaar MBO4 werk- en denkniveau nodig.

 Duur van de opleiding | De meeste veiligheidskundige opleidingen duren een paar maanden, waarbij er eens in de week of twee weken een lesdag is. Zijn de lesdagen op een dag dat je niet kunt, dan is het misschien beter om even verder te kijken naar een passende MVK opleiding.

 Werkdruk | De opleiding volg je naast en tijdens je huidige werk of andere bezigheden. Naast voorbereiding op een eindexamen, moet je ook rekening houden met het schrijven van een eindscriptie in je eigen tijd. Is het op dit moment lastig om tijd hiervoor vrij te maken? Misschien is het dan handig de opleiding even uit te stellen tot het wat rustiger is.

 Locatie | Wordt de training bij je in de buurt gehouden, of kun je de locatie in ieder geval makkelijk bereiken?

 Kosten | De meeste MVK opleidingen kosten rond de  € 5.500 –  € 6.500 exclusief BTW. Er zijn echter wel verschillen, bijvoorbeeld als het gaat om de hoeveelheid zelfstudie of persoonlijke begeleiding. Kijk ook eens of er catering in de prijs inbegrepen zit, of hoe groot de groepen zijn. Hoe kleiner de groepen, hoe meer tijd er is voor persoonlijke begeleiding.

Onze erkende veiligheidskundige opleiding vergt inspanning en kost wat tijd. Er komen dan ook veel onderwerpen voorbij. Maar zo zorg je er wel voor dat je als echte veiligheidsexpert de opleiding afrondt en aan de slag kan. De vraag naar veiligheidskundigen is groot en je kunt er een goed salaris mee verdienen. 

Ben je klaar om een volgende stap in je carrière te zetten, en benieuwd naar startdata en de inhoud van alle modules in deze MVK opleiding? Klik dan hieronder.

Is een ontruimingsoefening verplicht?

Zelfs met een gedegen ontruimingsplan kan er paniek en verwarring ontstaan, als je het plan niet regelmatig toetst. Met een goed voorbereide oefening zorg je ervoor dat iedereen in het bedrijf weet wat hij of zij moet doen, in geval van een echte ontruiming. Daarnaast legt een ontruimingsoefening tekortkomingen bloot, die voor onveilige situaties kunnen zorgen. De wet schrijft niet voor dat ontruimingsoefeningen verplicht zijn, noch hoe vaak. Maar omdat werkgevers verplicht zijn om te zorgen voor optimale arbeidsomstandigheden en een veilige werkplek, is een ontruimingsoefening een goed idee. Zo voorkom je chaos, wat bij echte calamiteiten levens kan redden.

Wil je meer weten over onze cursus Ontruimingsoefening? Klik hieronder voor de ééndaagse cursus.

Het ontruimingsplan.

Het heeft geen zin om een ontruiming te oefenen zonder een goede voorbereiding. In het Bouwbesluit (Artikel 6.23 – Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan) is vastgesteld dat als een gebouw een brandmeldinstallatie moet hebben, een ontruimingsplan ook verplicht is. Dit hangt af van verschillende factoren, waaronder het aantal verdiepingen en vloeroppervlak. Als de brandmeldinstallatie verplicht is, moet een bedrijf dus ook meteen een ontruimingsplan opstellen.

 

Een ontruimingsplan stel je op conform de NEN 8112 richtlijnen. Dit is ook de richtlijn die brandweerkorpsen in Nederland gebruiken bij het keuren van een ontruimingsplan van een pand. Zo weet je zeker dat het ontruimingsplan voldoet aan de wettelijke eisen en dat het specifiek in elke organisatie goed werkt.

Ontruimingsoefening Verplicht, Ontruimen Checklist, naar de nooduitgang, DLS Veiligheids Trainingen

Hoe vaak een ontruimingsoefening doen?

Een ontruimingsoefening is nodig zodat iedereen op de hoogte blijft van het ontruimingsplan. Ook kan je zo toetsen of de evacuatie efficiënt en veilig verloopt. Eventuele tekortkomingen zullen daarbij ook zichtbaar worden. Denk daarbij aan een gewijzigde kantoorinrichting, waarbij een vluchtweg minder goed bereikbaar wordt. Meestal is één keer per jaar genoeg, maar in sommige gevallen kan het verstandig zijn om een evacuatie-oefening vaker op de interne agenda te zetten.

Het plannen van deze oefening wordt vaak in opbouwende fasen gedaan. Je kunt bijvoorbeeld met (nieuwe) de BHV’ers alleen oefenen, met al het personeel, of alleen een gedeelte van het bedrijf. Je kunt het vooraf aankondigen, of juist niet. In sommige gevallen kiezen grotere bedrijven voor een uitgebreidere ontruimingsoefening. Daarbij kun je denken aan de simulatie van een specifiek incident, assistentie van professionele hulpdiensten en lotusslachtoffers (acteurs).

Wat is het doel?

Het doel van een ontruimingsoefening is om te kijken of personeel en bezoekers een gebouw efficiënt en veilig ontruimen in geval van een echte calamiteit. In de evaluatie kijkt men nadien of er verbeteringen nodig zijn en hoe deze te realiseren . In meer detail toetst men een groot aantal punten, zoals bijvoorbeeld:

 • Kan iedereen het ontruimingssignaal horen?
 • Volgt iedereen de instructies op van de BHV’ers?
 • Gebruikt iedereen de juiste vluchtweg?
 • Gaat iedereen naar de afgesproken verzamelplek en verloopt de persoonsregistratie correct?

 

Meer weten?

Ben je op zoek naar meer informatie over het opstellen van een ontruimingsplan? Of ben je op zoek naar een passende cursus voor bedrijfshulpverlening in het algemeen, neemt hieronder contact met ons op.

Wie mag een AED gebruiken?

Hangt er een AED in de buurt en vermoedt je een hartaanval of -stilstand? Dan mag iedereen een AED gebruiken, aangezien er weinig mis kan gaan. Het apparaat geeft geheel automatisch gesproken instructies. Hoewel er geen voorbereiding nodig is, is het wel handig om eens met een AED te oefenen. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren in een noodsituatie. Tijdens onze AED cursus op locatie leer je in één ochtend in de praktijk reanimeren en een AED gebruiken.

Hoe werkt een AED?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Een defibrillator is een medisch apparaat waarmee je door het toedienen van een elektrische schok het hart van een bewusteloze patiënt kan laten stoppen met fibrilleren. Door deze schok kan het hart weer in een normaal ritme worden gebracht. Een AED is een draagbare versie van zo’n defibrillator, aangepast voor niet-professionals. Je vindt ze veelvuldig op stations, sportclubs, bij bedrijven en op andere min of meer openbare plekken.

aed in de buurt, reanimatie en aed cursus, defibrillator hart, aed aan muur sportclub

Wanneer gebruik je een AED?

Bij een hartstilstand staat het hart vaak niet helemaal stil. De spierprikkeling is echter in de war en onsamenhangend (dit heet fibrilleren). Het hart kan zich niet goed samentrekken en verliest daarmee de pompfunctie geheel of gedeeltelijk. Met een AED kan je iemand een schok geven om de ontregeling te ‘resetten’ en het hart weer normaal te laten kloppen. Met elektroden op de borst analyseert het apparaat de hartslag. Daarna krijg je gesproken instructies om bijvoorbeeld te reanimeren of een schok toe te dienen.

Waar vind ik een AED?

De meeste openbare plekken beschikken tegenwoordig over een of meerdere AED’s. Denk daarbij aan stations, gemeentehuizen en winkelcentra. Helaas is er nog geen landelijke registratie van AED’s, zoals bijvoorbeeld een online AED kaart. Bij 112-meldingen over een mogelijke hartstilstand worden burgerhulpverleners in de buurt op de hoogte gebracht. Een deel van hen krijgt een adres waar ze een AED-toestel in de buurt kunnen ophalen. Het bellen van 112 is dus altijd het beste als je een hartstilstand vermoedt en zelf niet meteen kunt helpen.

Wat kost een AED toestel?

De meeste AED’s zitten in de prijsklasse van  € 1000 – € 3000. Aangezien ze de overlevingskansen aanzienlijk vergroten kiezen veel sportclubs en bedrijven er inmiddels voor om zelf een of meerdere AED’s aan te schaffen. Wij kunnen u helpen bij advies en aanschaf, om zo een passende oplossing te vinden in het grote aanbod. In de basis werken AED’s min of meer hetzelfde, maar er zijn verschillen in bediening, extra functies, levensduur en onderhoud. Neem contact met ons op via onderstaande knop voor onze cursus AED Reanimatie en vrijblijvend advies.

Pacemaker en AED?

Een veelgestelde vraag is of je iemand die een pacemaker draagt, kunt helpen met een AED. Het antwoord daarop is ja. Een pacemaker helpt het hart regelmatig te kloppen, maar kan niet helpen bij een hartstilstand. Daarom is de inzet van een AED toch nodig in noodsituaties. Wel is het belangrijk om de elektroden niet rechtstreeks op de pacemaker te plaatsen, om technische schade te voorkomen. Gelukkig is een pacemaker doorgaans heel makkelijk te zien rond het sleutelbeen zodra het bovenlijf ontbloot wordt.

Meer weten?

Meer weten over het gebruik, training en aanschaf van een AED? Neem hieronder contact met ons op voor vrijblijvend advies.