Voor wie is de cursus?

Onze opleiding gevaarlijke stoffen (ook wel cursus chemische veiligheid genoemd) is bedoeld voor mensen die dagelijks werken met gevaarlijke stoffen, maar daar geen verplichte opleiding voor nodig hebben.  Dit kan bijvoorbeeld in een laboratorium zijn, een technische werkplaats, of in de landbouw. De cursus duurt één dag, en kan in Hengelo of bij u op locatie. Tijdens de cursus krijg je antwoord op vragen als: wat voor beschermingsmiddelen moet ik gebruiken, hoe kan ik gevaarlijke stoffen identificeren, wat is ADR, GHS, en SDS?

voorbeeld ri&e, ri&e risico inventarisatie en evaluatie

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen kunnen werknemers in veel situaties tegenkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schoonmaakbranche, bouwnijverheid, industrie, landbouw, gezondheidszorg. Ruwweg komen er drie categorieën voor:

  • Fysiek gevaarlijk: stoffen die bijvoorbeeld brandbaar of explosief zijn, of gas onder druk.
  • Gezondheidsgevaarlijk: stoffen die bijvoorbeeld irriterend, kankerverwekkend of giftig zijn.
  • Milieugevaarlijk: gevaarlijk voor het watermilieu op de lange termijn.

De werkelijke risico’s hangen af van het type stof en de hoeveelheid. Gezondheidsklachten en gevolgen voor het milieu kunnen meteen optreden, maar ook pas na een lange tijd.

GHS en CLP

GHS staat voor Globally Harmonized System. Dit is een initiatief van de Verenigde Naties om afspraken te maken over de informatie met betrekking tot gevaarlijke stoffen. GHS geeft criteria aan voor de etiketten op chemische stoffen en mengels en werd in 2003 aangenomen. Het doel was om de communicatie rondom gevaren en risico’s van gevaarlijke stoffen eenduidig te maken en zo de veiligheid en gezondheid van mensen en het milieu te verbeteren. Als gevolg van het GHS ontstaat er minder verwarring tijdens het werken met gevaarlijke stoffen door het gebruik van uniforme symbolen. Ook zijn de classificatie-eisen van gevaarlijke stoffen en mengsels  internationaal gelijkgetrokken. In de EU is het GHS ingevoerd onder de naam CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), waardoor je regelmatig de combinatie EU-GHS/CLP ziet.

ADR Gevaarlijke stoffen

Het ADR is een verdrag van de Verenigde Naties uit 1957, tussen 54 lidstaten, over hoe gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd moeten worden. ADR staat voor het Franse ‘Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par Route’. Kort gezegd staat hierin waar het vervoermiddel aan moet voldoen, en de afgesproken labels en markeringen per categorie. In de gevaarlijke stoffen ADR staan ook classificaties voor lange tunnels in Europa, inclusief markeringen die gebruikt moeten worden. Zo kunnen er bijvoorbeeld categorieën gevaarlijke stoffen zijn die, door een verhoogd risico, niet door bepaalde categorieën tunnels mogen. Het behalen van een ADR-certificaat is verplicht voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren. Kijk hier voor meer informatie over deze uitgebreidere cursus ADR gevaarlijke stoffen.

SDS lezen

SDS staat voor Safety Data Sheet. Vroeger konden fabrikanten op hun producten zetten wat ze wilden. Sinds 1991 is dit in de EU niet meer mogelijk, en moeten fabrikanten van gevaarlijke chemicaliën en mengsels verplichte informatie in een informatieblad vermelden. Hierop staan belangrijke kenmerken en informatie over de stoffen, zoals bijvoorbeeld de naam, kenmerken en welke persoonlijke beschermingsmiddelen je moet gebruiken als je ermee werkt. Soms moet je zelf de leverancier bellen en vragen om dit informatieblad, aangezien het niet altijd wordt bijgesloten. Iedere leverancier is verplicht jou het veiligheidsinformatieblad te verstrekken.

Cursus Gevaarlijk Stoffen

Als jij, of je werknemers tijdens het dagelijks werk regelmatig met gevaarlijke stoffen werkt, is het wellicht goed om onze  Cursus Gevaarlijke Stoffen te volgen. Dit vergroot het bewustzijn binnen je bedrijf en verkleind de kans op ongevallen. Ook biedt het je inzichten om bijvoorbeeld meer in PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) te investeren. Voor meer informatie, klik meteen hieronder voor meer informatie over de mogelijkheden.