Onze voorwaarden

 Algemene Voorwaarden DLS Trainingen Maart 2019

 

1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en iedere overeenkomst tussen DLS Trainingen, hierna te noemen opdrachtnemer, en opdrachtgever tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door opdrachtnemer zijn verricht.

1.2 Opdrachtnemer is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij opdrachtnemer die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de opdrachtgever zijn Algemene Voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn orders en/of Overeenkomsten prevaleren de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer, tenzij door een schriftelijk vastgelegde afspraak daarvan wordt afgeweken.

1.3 Als één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking ban de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

1.4 Als met betrekking tot de te verleende diensten twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

 

2. AANBIEDING EN OFFERTES

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2.2 Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven.

2.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en ook eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders schriftelijk aangegeven.

2.4 Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.6 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.7 Opdrachtnemer behoud zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.8 Opdrachtnemer heeft het recht een overeenkomst te ontbinden ingeval bij opdrachtgever sprake is van het indienen van surseance van betaling, faillissement, tot boedelafstand overgaat, of beslaglegging op het gehele of gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd. Hij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichtingen niet na komt. Een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen een daarvoor gestelde termijn niet voldoet, er een staking binnen zijn bedrijf plaats vindt, zijn bedrijf overdraagt of een belangrijk gedeelte daarvan. Daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten al bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft opdrachtnemer door het enkel plaatsvinden van één der op gemelde omstandigheden het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn. Het enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en /of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing en/of ingebrekestelling nodig is zijn geheel op te eisen en het geleverde maar niet betaalde als eigendom van opdrachtnemer terug te vorderen, alles onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schade en interesses.

 

3. EIGENDOMSVOORBEHOUD

3.1 Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom voor van alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen adviezen, rapporten, ontwerpen, tekeningen, plannen, apparatuur, (elektronische) softwarebestanden en dergelijke totdat de (koop)prijs hiervan geheel is voldaan. Daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook indien opdrachtnemer op de opdrachtgever vorderingen mocht verkrijgen wegen het tekortschieten van opdrachtgever in één of meer van diens verplichtingen tegenover opdrachtnemer.

3.2 Het auteursrecht en ook alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op materialen en de leerportals (zoals: documentatie, rapporten, contracten, E-learning content, toetsen, templates, offertes etc.) die door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer of diens licentiegever(s). Bovengenoemde rechten zullen door opdrachtgever worden gerespecteerd. Dit betekent dat opdrachtgever en haar medewerkers niet gerechtigd zijn, materialen waarop rechten als hiervoor bedoelt aan opdrachtnemer toekomen, op enigerlei wijze te openbaren, aan derden af te staan, in gebruik te geven, over te dragen dan wel te verveelvoudigen.

3.3 De auteursrechten van aanpassingen en toevoegingen van het lesmateriaal of andere materialen, die in opdracht en voor rekening van opdrachtgever zijn ontwikkeld berusten bij opdrachtgever, tenzij dit anders is bedongen in de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever. Deze auteursrechten zullen door de opdrachtnemer worden gerespecteerd. De auteursrechten van de basismaterialen berusten echter bij de opdrachtnemer.

 

4. PRIJZEN EN BETALING

4.1 Alle prijzen en bedragen zijn exclusief tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele vrijstelling van BTW vindt plaats onder voorbehoud van wijzigingen van wettelijke regelingen.

4.2 Betalingen door de opdrachtgever voor gebruik van de portal geschieden altijd voorafgaand aan het beschikbaar stellen van de portal aan de opdrachtgever.

4.3 Betalingen door de opdrachtgever bij maattrajecten en/of het leveren van trainers geschiede als volgt: 50% vooraf, 30% bij aanvang, 20% bij einde van de opdracht.

4.4 Als er sprake is van een overeenkomst langer dan één jaar dan is de opdrachtnemer gerechtigd de prijzen jaarlijks aan te passen op basis van het door CBS opgegeven prijsindexcijfer. Daarnaast behoudt opdrachtnemer zich het recht van het wijzigen van de prijzen voor met dien verstande dat zij 1 maand voor het wijzigen van de prijs opdrachtgever schriftelijk van een dergelijke prijswijziging op de hoogte zal stellen.

4.5 Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum plaats te vinden. In geval van een te late betaling is opdrachtnemer gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, de wettelijke rente over het openstaande bedrag aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag ook gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder begrepen.

4.6 Betalingen dienen plaats te vinden in de op de factuur vermelde valuta en naar de op de factuur vermelde bankrekening. In alle andere gevallen zijn de kosten verbonden aan de overschrijving naar de betreffende bankrekening voor rekening van opdrachtgever.

4.7 Tussen partijen kan worden overeengekomen dat opdrachtgever, zonder hiervoor rente in rekening te brengen, één of meerdere voorschotten zal voldoen.

4.8 Klachten met betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening of van andere aard moeten schriftelijk bij aangetekende brief bij binnen acht dagen na levering worden gemeld na constatering van het gebrek.

4.9 Overschrijding van bovenvermelde termijnen houdt in dat opdrachtnemer conform de overeenkomst geleverd heeft en de opdrachtgever het geleverde ontvangen en geaccepteerd heeft en dat klachten niet meer in behandeling worden genomen.

4.10 Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van opdrachtnemer.

4.11 De Opdrachtgever is niet bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op DLS trainingen in mindering te brengen.

4.12 Gespreide betaling is alleen mogelijk met schriftelijke instemming van de opdrachtnemer.

 

5. INFORMATIE EN GEHEIMHOUDING

5.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, om de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

5.2 Met inachtneming van het bovenstaande is de opdrachtnemer het toegestaan de naam van haar opdrachtgevers aan derden te vermelden voor acquisitiedoeleinden. Tenzij anders is aangegeven.

5.3 Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden vertrouwelijke informatie te verstrekken, en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk recht van verschoning, is opdrachtnemer niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 

6. NON CONCURRENTIEBEDING

6.1 Partijen verplichten zich ten opzichte van elkaar tijdens de loop van de overeenkomst en gedurende 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst geen personeel en/of enige medewerker, waaronder begrepen een medewerker, die al dan niet in dienst van opdrachtnemer werkzaamheden voor opdrachtnemer verricht, van elkaar in dienst te nemen. Zulks op straffe van een direct opeisbare boete ter grootte van een bruto jaarsalaris van desbetreffende werknemer.

 

7. UITVOERING EN ANNULERING

7.1 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden met zorg verrichten overeenkomstig de met opdrachtgever vastgelegd afspraken.

7.2 Het geven van opdrachten door opdrachtgever op basis van een overeenkomst vindt schriftelijk plaats en is mogelijk tot 3 (drie) werkdagen voorafgaande aan de eerste werkdag waarop de uitvoering van werkzaamheden plaats dient te vinden. Partijen kunnen echter onderling een afwijking van bovenstaande termijn overeenkomen.

7.3 De werktijden van medewerkers van opdrachtnemer liggen tussen 08.30 en 18.00 uur op normale werkdagen met een maximum van veertig uur per week.

7.4 Indien op verzoek van opdrachtgever door een medewerker van opdrachtnemer overuren worden gemaakt welke niet van toepassing zijn op de standaard trainingen, d.w.z. uren buiten de normale werktijd als vermeld in het voorgaande lid, wordt het voor de betreffende medewerker geldende tarief met betrekking tot de overuren vermeerderd met een toeslag van 50% in rekening gebracht.

7.5 Na bevestiging van een opdracht behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om 100% van het factuurbedrag in rekening te brengen.

7.6 De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht, mits schriftelijk, de opleiding te annuleren. Tot twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag kan de opdrachtgever de overeenkomst gratis annuleren. Bij een latere annulering van de opleiding dient de opdrachtgever naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering een percentage van de overeengekomen kosten aan ons te betalen volgens onderstaand schema: -50% bij ontvangst op de veertiende tot en met de derde dag voor aanvang van de opleiding; -100% bij ontvangst van de annulering vanaf twee dagen voor aanvang van de opleiding.

7.7 Bij verhindering is de opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen. Tot vijf dagen voor aanvang van de open opleiding is de opdrachtgever tegen betaling van €10,- aan (administratie)kosten gerechtigd de opleidingsdag te verplaatsen naar een andere bij ons beschikbare opleidingsdag op een andere datum.

7.8 In het geval van het niet verschijnen van de cursist bij een opleiding op een van onze cursuslocaties, kan de opleidingsdag tegen een meerprijs van € 89,- euro voor de basiscursus en € 49,- voor de herhalingscursus, op verzoek worden doorgeschoven naar een andere cursuslocatie of-datum, die plaatsvindt binnen 30 dagen. In het geval dat de opdrachtgever de opleidingsdag niet wenst te verplaatsen blijft de vordering op de cursusgelden van toepassing.

7.9 In afwijking van de voorgaande leden van dit artikel geldt voor de annulering van een maatwerkopleiding, dat tot vijf werkdagen voor aanvang van de cursus kosteloos kan worden geannuleerd. Als in de periode van vijf werkdagen tot één werkdag voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, is de opdrachtgever, in verband met de geleden dervingkosten, een bedrag van € 150,- aan ons verschuldigd. Bij annulering binnen één werkdag voor aanvang van de cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Het annuleren van een cursus kan uitsluitend schriftelijk.

7.10 Onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende aanmeldingen overtekening of ziekte van de docent daartoe aanleiding geven, is opdrachtnemer gerechtigd de opleiding te onderbreken, te verplaatsen en/of te annuleren.

7.11 Restitutie (creditering) van cursusgelden geschiedt alleen na aftrek van de annulerings- en administratiekosten. De administratiekosten bij restitutie bedragen € 10,- per totaalfactuur.

7.12 Als door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiteng in rekening te brengen.

7.13 Als een deelnemer zich tijdens de opleiding zodanig gedraagt, dat naar het oordeel van de opdrachtnemer haar goede naam in diskrediet wordt gebracht, kan de deelnemer van de opleiding worden verwijderd zonder restitutie van de opleidingskosten.

 

8. MAATWERKTRAJECT

8.1 Als voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen zal opdrachtnemer opdrachtgever van tevoren inlichten indien een door opdrachtgever gewenste uitbreiding of wijziging van betreffende werkzaamheden een wijziging van de vaste prijs tot gevolg zal hebben.

 

9. OVERMACHT

9.1 Ingeval van overmacht is DLS trainingen naar haar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat de opdrachtgever richting opdrachtnemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

9.2 Van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer is in ieder geval sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, oorlogsschade, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, niet tijdige afneming van gekochte zaken, daarvoor benodigde diensten en/of hulpmaterialen, alles zowel in het bedrijf van opdrachtnemer als bij derden van wie opdrachtnemer de zaken en/of diensten en/of de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risico van opdrachtnemer ontstaan.

9.3 De opdrachtgever blijft ingeval van overmacht de aan opdrachtnemer verschuldigde tegenprestatie verschuldigd onder aftrek van dat deel, dat geacht kan worden de tegenprestatie te zijn voor het geannuleerde, respectievelijk het opgeschorte deel van de overeenkomst.

9.4 Indien opdrachtnemer het opgeschorte deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de opdrachtgever de geheel overeengekomen tegenprestatie verschuldigd, zonder enige korting.

 

10. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Deelname aan de opleiding is geheel voor eigen risico.

10.2 Deelnemers dienen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften die de docent hanteert. De veiligheidsvoorschriften en het gebruik van het gereedschap en machines worden tijdens de opleiding besproken.

10.3 Tijdens de opleiding kan gewerkt worden met machines, vuur en gereedschappen. De deelnemer wordt geadviseerd om daarmee met kleding rekening te houden. Katoenen of wollen kleding wordt aangeraden, geen synthetische stoffen. Voorts wordt de deelnemer geadviseerd loszittende kleding (bijvoorbeeld wijde mouwen, sjaals of lange kettingen) te vermijden en lang haar in een staart te dragen.

10.4 Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor ongelukken, kwijtraken van persoonlijke bezittingen of het stuk gaan van kleding. Als de veiligheids-voorschriften niet worden nageleefd.

10.5 Als er schade ontstaat aan gereedschappen, materialen en machines door ondeskundig gebruik van de deelnemer, wordt deze schade in rekening gebracht aan de deelnemer.

10.6 Het gebruik van alcohol of medicijnen voorafgaand aan de cursus is niet toegestaan.

10.7 Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde is opdrachtnemer in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de geleverde diensten, voor een ander doel dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven geschikt zijn.

10.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat, opdrachtgever na het ontstaan van enige schade, daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gemeld onder overlegging van bewijsstukken.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1 De overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Alle geschillen worden, met uitsluiting van een andere rechter, beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zal aanwijzen. Opdrachtnemer behoudt zich evenwel het recht voor een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslissen voor een buitenlands bevoegde rechter.

11.3 Alle geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, die in onderling overleg niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing resulteren, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Almelo.

 

12. VERPLICHTING OPDRACHTGEVER

12.1 Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat zijn personeel en de personen van wie hij zich in verband met deze overeenkomst en de uitvoering daarvan bedient, de bepalingen van wederuitvoer niet zullen schenden.

12.2 Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat zijn personeel en de personen van wie hij zich in verband met deze overeenkomst en de uitvoering daarvan bedient, geen misbruik maken van de opdrachtnemer portal diensten en in het bijzonder van uitgegeven abonnementen op naam. Bij geconstateerd misbruik behoudt opdrachtnemer zich het recht voor alle uitgegeven abonnementen op naam van opdrachtgever met onmiddellijke inwerkingtreding buiten gebruik te stellen. Tegelijk daarmee vervalt ieder recht op restitutie van betalingen gedaan door opdrachtgever.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart opdracht nemer tegen alle aanspraken door derden uit hoofde van het niet voldoen aan hetgeen in dit artikel (12) is gesteld

 

Copyright © 2019 / All Rights reserved / DLS Trainingen 2019

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

DLS Trainingen
Wegtersweg 22-4
7556 BR Hengelo (ov)